<tr id="gs12n"></tr>
   <menuitem id="gs12n"></menuitem>
   <ins id="gs12n"><option id="gs12n"></option></ins>

    <menuitem id="gs12n"></menuitem>

    > vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tam h?i viên
    T?ng c??ng h?p tác gi?a Trung Qu?c và Trung á giúp thúc ??y k?t n??i gi?a ASEAN và Trung á
     M?i nh?t:2023-05-17 18:24:15   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

    \

    Tháng 8/2022, m?t chuy?n tàu kh?i hành t? H?i Phòng, Vi?t Nam, ?i qua ga trung tam Urumqi, Tan C??ng, Trung Qu?c, cu??i cu?ng ?ê?n Almaty, Kazakhstan. ?oàn tàu ch? 2.500 t?n ???ng tr?ng cu?a Vi?t Nam, tr? giá 2,3 tri?u USD. ?ay là tuy?n tàu Trung á  liên v?n ????ng s??t - ???ng bi?n ??u tiên, nha?p ca?nh Trung Qu??c t? Qu?ng Tay, ?i qua Trùng Khánh r??i t?p k?t t?i Urumqi, sau ?ó lên tuy?n tàu Trung á ??n Almaty, Kazakhstan.

    Các chuy?n tàu ch? hàng qu?c t? t??ng t? co?n bao g?m tuy?n ta?u Trung -Vi?t (Tay An-Hà N?i) thu?c tuyê?n Trung Qu?c-Chau ?u, kh?i hành t? Tay An t?? n?m 2022 g?m 41 toa ch? 82 container ami?ng cu?a Kazakhstan, ?oa?n ta?u ?i v? phía nam, r?i Trung Qu??c t? c??a kha?u B??ng T???ng ? Qu?ng Tay, ?i qua c?ng ???ng ??ng ? Vi?t Nam và cu?i cùng ??n Hà N?i.

    "C?ng ty chúng t?i th??ng xuyên nh?p kh?u ami?ng t? Trung á và Nga r?i ??a sang Vi?t Nam. Tr??c ?ay, hàng hóa ???c v?n chuy?n t? Kazakhstan ??n Tay An, r??i v?n chuy?n b?ng ???ng b? ??n các  c?ng bi?n, sau ?ó v?n chuy?n b?ng ???ng bi?n, trung bình pha?i m?t 20 ngày m??i ??n Vi?t Nam. Hi?n nay v?i tuyê?n tàu ch? hàng qu?c t? Tr??ng An (Tay An- Hà N?i), th?i gian rút ng?n xu?ng còn 8 ngày, chi phí v?n chuy?n kho b?i gi?m 20%, cung c?p ha?nh lang th??ng m?i thu?n ti?n và hi?u qu? ?? tiê?p tu?c khai tha?c th? tr??ng ASEAN." ?ng Triê?u Tua?n, Phó T?ng Giám ??c C?ng ty logistic Giao Tha?i, Thiê?m Tay cho bi?t.

    ?ng Phan Qu??c Anh, Phó t?ng giám ??c T?ng c?ng ty ???ng s?t Vi?t Nam cho bi?t, Vi?t Nam ?? có y t??ng v?n chuy?n hàng hóa sang chau ?u th?ng qua v?n t?i ???ng s?t t? nhi?u n?m tr??c, hi?n nay tiê?n trình th?c hi?n k? ho?ch này ?? ???c ??y nhanh ?áng k?, ?ay là th?i ?i?m t??t ?? th? hi?n l??i thê? c?a v?n t?i ???ng s?t so v?i các hình th?c v?n t?i khác.

    "Tuyê?n tàu hàng hóa qu?c t? Trung -Vi?t (Tay An-Hà N?i) là tuy?n ???ng chính th? 17 c?a Tr??ng An v?n hành t?i Tay An," ?ng Viên Tiê?u Quan, T?ng Giám ??c C?ng ty Xay d?ng và V?n hành C?a kh?u Th??ng m?i T? do Tay An cho bi?t, hi?n nay, Tuy?n Tr??ng An thu?c tuy?n Trung Qu?c-Chau ?u bao ph? toàn b? l?c ??a á-?u, là m?t trong nh?ng tuy?n tàu có t?c ?? v?n hành nhanh nh?t, m?c ?? th?ng minh cao nh?t, chi phí t??ng h??p th?p nh?t.

    Ba? Phu?ng Thi? Ly? Ha?, Phó T?ng Giám ??c C?ng ty C? ph?n V?n t?i ???ng s?t Hà N?i Vi?t Nam cho bi?t, sau khi khai th?ng tuy?n tàu container xuyên biên gi?i  Trung Qu?c - Chau ?u, Vi?t Nam n?m ? v? trí ??u m?i quan tr?ng gi?a các n??c bán ??o ??ng D??ng. Các c? quan Vi?t Nam ?ang t?ng c??ng xay d?ng c? s? h? t?ng, thu hút hàng hóa c?a các n??c bán ??o ??ng D??ng t?p k?t t?i Vi?t Nam, sau ?ó v?n chuy?n sang th? tr??ng Trung á và Chau ?u th?ng qua  tuy?n tàu Trung Qu?c-chau ?u. Bà Phùng Th? Ly Hà c?ng cho bi?t, m?t s? m?t hàng n?ng s?n nh? trái cay, chè c?a Vi?t Nam ?? có th? tr??ng t?t ? chau ?u và các n??c Trung á, “Chúng t?i s? t?n d?ng tuy?n ???ng s?t  Trung Qu?c-chau ?u ?? v?n chuy?n hàng Vi?t Nam sang các th? tr??ng Trung á và chau ?u th?ng qua Trung Qu?c."

    Chuyên gia giao th?ng v?n t?i Vi?t Nam Nguy?n  H?u ??c phan tích, trong v?n t?i liên v?n qu?c t?, so v?i các lo?i hình v?n t?i khác, ???ng s?t có kh?i l??ng v?n chuy?n l?n, qu?ng ???ng dài và m?c ?? an toàn cao. Ngoài ra, v?n t?i ???ng s?t có th? l?p k? ho?ch v?n chuy?n ?áp ?ng nhu c?u kinh doanh c?a các bên nh? nhà cung c?p ho?c doanh nghi?p, v?i nh?ng l?i th? kh?ng th? so sánh.

    Hi?n nay, v?i s? h?p tác ngày càng ch?t ch? gi?a Trung Qu?c và Trung á, ngày càng có nhi?u chuy?n tuy?n Trung Qu?c-Chau ?u k?t n?i Trung á và các n??c ASEAN th?ng qua Trung Qu?c ??i l?c. ??i v?i Vi?t Nam thì có các tuy?n tàu liên doanh “Vi?t Nam -Trung Qu?c- Kazakhstan”, tuy?n tàu ASEAN-Trung á t? Ninh H?, Trung Qu?c-TP. H? Chí Minh, Vi?t Nam, tuy?n tàu Trung á (H?i Phòng -Urumqi-Almaty), Tuy?n Trung á t? Khai Vi?n, Trung Qu?c ??n H?i Phòng, Vi?t Nam... T?ng Giám ??c C?ng ty T?p ?oàn Xu?t nh?p kh?u Vi?t Nam Nguy?n S? Nga Vi?t cho bi?t: "Vi?c t?ng c??ng v?n t?i ???ng s?t ??i v?i d?ch v? logistic  xuyên biên gi?i s? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho th??ng m?i gi?a Trung Qu?c và các n??c ASEAN trong ?ó có Vi?t Nam m? r?ng sang các khu v?c xa h?n nh? Trung á và chau ?u, vi?c v?n chuy?n ngày càng thu?n ti?n h?n giúp c?ng vi?c kinh doanh c?a chúng t?i ngày càng phát tri?n l?n m?nh."

    av专区网站