<tr id="gs12n"></tr>
   <menuitem id="gs12n"></menuitem>
   <ins id="gs12n"><option id="gs12n"></option></ins>

    <menuitem id="gs12n"></menuitem>

    > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
    B? Qu?c phòng Trung Qu?c: L?y t? duy Chi?n tranh L?nh ?? ?ánh giá quan h? Trung Qu?c - Nga kh?ng th? ??a ra nh?n ??nh ?úng ??n
     M?i nh?t:2023-05-17 18:23:38   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

    Chi?u 16/5, t?i cu?c h?p báo, Ng??i phát ng?n B? Qu?c phòng Trung Qu?c, Th??ng tá ?àm Kh?c Phi cho bi?t l?y t? duy Chi?n tranh L?nh ?? ?ánh giá quan h? Trung Qu?c - Nga kh?ng th? ??a ra nh?n ??nh ?úng ??n.

    Theo ngu?n tin, Ch? t?ch H?i ??ng Tham m?u tr??ng Liên quan M? Milley, trong m?t cu?c ph?ng v?n g?n ?ay cho bi?t, Nga và Trung Qu?c hình thành m?t liên minh quan s? chi?n l??c kh?ng phù h?p v?i l?i ích c?a M? và n??c này s? c? g?ng h?t s?c ?? ??m b?o kh?ng x?y ra tình tr?ng trên.

    V? vi?c này, Ng??i phát ng?n ?àm Kh?c Phi nói r?ng, quan h? Trung Qu?c - Nga ???c thi?t l?p d?a trên c? s? kh?ng liên minh, kh?ng ??i ??u và kh?ng nh?m vào bên th? ba và có các giá tr? ??c l?p t? ch?. N?u ai ?ó t? b?ng ta suy ra b?ng ng??i, bám vào t? duy liên minh Chi?n tranh L?nh h?p hòi và l?i th?i, lo s? nhìn Trung Qu?c, ?ánh giá quan h? Trung Qu?c - Nga, ti?n ?? và l?p lu?n ??u sai l?m và t? kh?c kh?ng th? ??a ra nh?n ??nh ?úng ??n.

    av专区网站