<tr id="gs12n"></tr>
   <menuitem id="gs12n"></menuitem>
   <ins id="gs12n"><option id="gs12n"></option></ins>

    <menuitem id="gs12n"></menuitem>

    > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
    Thu? t???ng Trung Qu??c Ly? C???ng tiê?p Pho? Thu? t???ng kiêm B?? tr???ng Ta?i chi?nh Singapore Lawrence Wong
     M?i nh?t:2023-05-17 18:21:12   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:Tan Hoa xa?

    Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 16/5, ta?i ?a?i lê? ????ng Nhan dan, Thu? t???ng Trung Qu??c Ly? C???ng ?a? tiê?p Pho? Thu? t???ng kiêm B?? tr???ng Ta?i chi?nh Singapore Lawrence Wong ?ê?n th?m Trung Qu??c

    Thu? t???ng Ly? C???ng cho biê?t, Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh va? Thu? t???ng Singapore Ly? Hiê?n Long cu?ng tuyên b?? nang ca?p quan hê? Trung Qu??c – Singapore lên quan hê? ???i ta?c toa?n diê?n cha?t l???ng cao h???ng t??i t??ng lai, chi? ro? ph??ng h???ng pha?t triê?n quan hê? hai n???c trong th??i ?a?i m??i.

    Thu? t???ng Ly? C???ng cho biê?t, hai n???c Trung Qu??c va? Singapore nên pha?t huy ?u thê? cu?a ca?c bên, t?ng c???ng h??p ta?c trong ca?c li?nh v??c di?ch vu? ta?i chi?nh, kinh tê? s??, n?ng l???ng m??i, chuyê?n ???i m? hi?nh ?? thi? xanh, qua?n ly? xa? h??i, v,v.

    Pho? Thu? t???ng Lawrence Wong cho biê?t, h??p ta?c Singapore – Trung Qu??c ma?t thiê?t va? ?a?t ????c nhiê?u tha?nh qua? to l??n. Singapore s??n sa?ng nguyê?n cu?ng Trung Qu??c, d??a trên ?i?nh vi? m??i trong quan hê? hai n???c, thu?c ?a?y h??p ta?c gi??a Singapore va? Trung Qu??c kh?ng ng??ng pha?t triê?n, ta?o ra hi?nh ma?u h??p ta?c gi??a ca?c n???c.

    av专区网站