<tr id="gs12n"></tr>
   <menuitem id="gs12n"></menuitem>
   <ins id="gs12n"><option id="gs12n"></option></ins>

    <menuitem id="gs12n"></menuitem>

    > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
    Trung Qu?c thành l?p Trung tam ??i m?i c?ng ngh? qu?c gia vê? s? d?ng toa?n diê?n ??t m?n, ki?m
     M?i nh?t:2023-05-15 18:15:05   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

    \

    Trung Qu??c là n??c có di?n tích ??t m?n, ki?m l?n th? ba th? gi?i, có h?n 3,34 tri?u ha tài nguyên ??t m?n, ki?m có th? s? d?ng, là “kho l??ng th??c ti?m n?ng” ?? t?ng s?n l??ng l??ng th??c. Nh??m t?p h?p các ngu?n tài nguyên thê? ma?nh trên c? n??c, n? l?c kh?c ph?c v?n ?? s? d?ng ??t m?n, ki?m, m??i ?ay, Trung tam ??i m?i c?ng ngh? qu?c gia vê? s? d?ng toa?n diê?n ??t m?n, ki?m ?? chính th?c tha?nh la?p t?i t?nh S?n ??ng, Trung Qu??c.

    ???c bi?t, Trung tam ?? t?p h?p 48 tr??ng cao ??ng và ??i h?c bao g?m Vi?n Khoa h?c Trung Qu?c, Vi?n Khoa h?c N?ng nghi?p Trung Qu?c, v.v., cùng 98 nhóm chuyên gia va? nhan tài, h? ?? thi?t k? và nhan gi?ng nh??ng h?t gi?ng kháng ki?m trong phòng thí nghi?m. Hiê?n nay, Trung tam ?? sàng l?c và lai t?o ???c 45 gi?ng (dòng) m?i có n?ng su?t, ch?t l??ng cao, thi?ch h?p trong tr??ng tro?t.

    av专区网站